Přijímací řízení na školní rok 2020/21


  Na maturitní obory

uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, probíhající formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Ke zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech:

 • v prvním termínu ve škole, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě,
 • v druhém termínu ve škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě.

  Na tříleté učební obory

přijímáme zájemce na základě jejich průměrného prospěchu na základní škole v

 • druhém pololetí předposledního ročníku (8. tř.),
 • prvním pololetí posledního ročníku (9. tř.).

 Co udělat po přijetí?

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ na studijním oddělení školy denně od 7:30 do 15:30 (ve středu do 17 hodin) nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce ve škole.

Uchazeči o dálkové studium a nástavbové studium potvrdí svůj nástup napsáním e-mailu na adresu: studijni@ssss.cz a poté budou vyzváni k vyplnění on-line dotazníku na stránce: ssss.cz/zapis

Co udělat po nepřijetí?

Nepřijatý uchazeč nemusí propadat panice, ne všichni uchazeči přijatí v prvním kole odevzdají zápisový lístek. V takovém případě vyhlašuje na volná místa škola druhé kolo (případně i třetí kolo) přijímacího řízení. Uchazeč si znovu podá přihlášku na naši školu. Informace o vyhlášení dalších kol a termíny jsou aktuálně zveřejňovány zde na této stránce. Proto sledujte náš web.

Název oboruStudiumZpůsob ukončeníPřijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provoz4leté denníVýuční list i maturita
Služby cestovního ruchu4leté denníMaturita
Kuchař-číšník3leté denníVýuční list
Kuchař3leté denníVýuční list
Číšník3leté denníVýuční list
Cukrář3leté denníVýuční list
Management v gastronomii2leté denníMaturita
Management v gastronomii3leté dálkovéMaturita
Kuchař3leté dálkovéVýuční list
Číšník3leté dálkovéVýuční list

Potvrzení lékaře
Uchazeči o všechny obory musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Důležité termíny přehledně

01.03.2020

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

duben 2020

první termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

duben 2020

druhý termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

duben 2020

datum přijímacího řízení pro učební obory

  Podmínky přijetí

Přihlášku na školní rok 2018/2019 podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2018 buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou.

Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici níže.

K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady:

 • vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich úředně ověřené kopie). Žáci navštěvující ZŠ si nechají ověřit klasifikaci z příslušných ročníků uvedenou na přihlášce v ZŠ (razítko a podpis).
 • Doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. (Lékařský posudek nepožadujeme u oboru Služby cestovního ruchu 65-42-M/02).

Úspěšné absolvování přijímacího řízení dle stanovených kritérií uvedených níže.

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Stáhněte si níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout. Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR).

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru RVPKód
KuchařUčební oborKUCHAŘ-ČÍŠNÍK65-51-H/01
ČíšníkUčební oborKUCHAŘ-ČÍŠNÍK65-51-H/01
Kuchař-číšníkUčební oborKUCHAŘ-ČÍŠNÍK65-51-H/01
Cukrář Učební oborCUKRÁŘ29-54-H/01
Hotelový a restaurační provoz Maturitní a učební oborGASTRONOMIE65-41-L/01
Služby cestovního ruchu Maturitní oborCESTOVNÍ RUCH65-42-M/02
Management v gastronomii Maturitní oborGASTRONOMIE65-41-L/51

  Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

 • uzavřené i otevřené úlohy
 • hodnotí se i odpovědi celou větou
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

 • uzavřené i otevřené otázky
 • hodnotí se i postup řešení
 • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

 • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky jako kalkulačka nebo Pravidla českého pravopisu

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz