Podoba maturitních zkoušek 2019

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Další informace ke společné části maturity

Na webu Nová maturita najdete všechny informace ke společné části maturitní zkoušky i kritéria a hodnocení celých i dílčích částí maturitní zkoušky.

Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

 • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
 • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

pro třídu HRP4 se skládá ze 2 povinných zkoušek

 • praktická zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů (vypracování písemného podkladu a realizace slavnostní hostiny, ústní zkouška z předmětů Hotelový a restaurační provoz a Potraviny a výživa)
 • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata maturitních prací

Jarní období 2019 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli do 26. 11. 2018.
 • Ostatní maturanti, kteří již nejsou žáci školy, odevzdají vyplněnou přihlášku zástupkyni ředitelky Mgr. Silvii Bártlové do 26. 11. 2018.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší do 19. 12. 2018 u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 19. 12. 2018.

Důležité upozornění
Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2019.

  Maturitní kalendář

Zveřejnění školního seznamu literárních děl Do 27.09.2018
Zveřejnění témat písemné maturitní práce pro třídy SCR4, NS2 a DM3 10.10.2018
Zvolení tématu a nahlášení třídnímu učiteli 12.10.2018
Podání přihlášek ke konání maturitní, opravné nebo náhradní zkoušky v jarním termínu Do 01.12.2018
Odevzdání vlastního seznamu literárních děl vybraných žákem ze školního seznamu Do 29.03.2019
Odevzdání maturitní práce Do 29.03.2019
Písemná práce z českého jazyka 10.–11. dubna 2019 *
Zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky Pracovní dny v období 2.–10. května 2019 *
Praktické zkoušky profilové části 24. – 26. dubna 2019 *
Ústní zkoušky profilové a společné části (včetně obhajoby maturitní práce) Pracovní dny v období 16.–31. května 2019 *
Podání přihlášek ke konání maturitní, opravné nebo náhradní zkoušky v podzimním termínu Do 25.06.2019

* Termíny budou upřesněny v organizačních opatřeních k MZ, případně pokynech MŠMT.