Volby do školské rady

SŠSSÚřední deska

Školská rada

Školská rada je zřizována na ZŠ, SŠ a VOŠ. Povinnost jejího zřízení vyplývá ze školského zákona. Je to orgán školy umožňující podílet se na správě školy zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám. Zřizovatel školy (MSK) stanovil pro naši školu počet členů školské rady na 6 osob. Členové školské rady tedy jsou 2 zástupci z řad zákonných zástupců, případně zletilých žáků, 2 pedagogové a 2 členové určení zřizovatelem.

Funkční období jedné členky školské rady skončilo dnem, kdy její dcera úspěšně ukončila studium na naší škole. Z tohoto důvodu musí proběhnout doplňkové volby na uvolněné místo zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Vás žádáme, abyste se těchto voleb  zúčastnili.

Představení kandidátky do školské rady 

Paní Jarmila Pavlíková je matkou žákyně 2. ročníku oboru Cestovní ruch. Pracuje jako pedikérka v Domově Sluníčko a má bohaté zkušenosti s prací v sociální oblasti.

Dcera navrhované kandidátky má již 1 rok studia na naší škole za sebou, takže paní Jarmila Pavlíková měla možnost jako rodič poznat chod školy i školní filozofii v oblasti výchovy a vzdělání žáků. Kandidátka se aktivně zajímá o školskou problematiku.

Jako členka školské rady chce  zodpovědně zastupovat rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky při jednáních a bude usilovat o co nejlepší spolupráci mezi školou a zákonnými zástupci žáků a podporovat kvalitní práci pedagogů školy.

Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy