Vyhlášení voleb do školské rady

SŠSSZprávy

ZMĚNA TERMÍNU DOPLŇKOVÝCH VOLEB ČLENŮ DO ŠKOLSKÉ RADY
Ředitelka Střední školy společného stravování, Ostrava–Hrabůvka, příspěvková organizace svolává v souladu s §167 zákona č. 561/2004 o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a Volebním řádem oprávněné voliče k volbě členů školské rady: zákonné zástupce neplnoletých žáků a plnoleté žáky v termínu 27.–30. 9. 2022 k volbě 1 člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine.

Mgr. Ivana Matulová, v.r., ředitelka školy

V Ostravě-Hrabůvce 12.09.2022

Členové školské rady jsou tedy 2 zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, případně zletilých žáků, 2 pedagogové a 2 členové určení zřizovatelem. Funkční období jedné členky školské rady skončilo dnem, kdy její dcera úspěšně ukončila studium na naší škole. Z tohoto důvodu musí proběhnout doplňkové volby na uvolněné místo zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Vás žádáme, abyste se těchto voleb zúčastnili.

Představní kandidátky

Paní Anne-Christine Trochut Průša je matkou žáka 2. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz. Navrhovaná kandidátka vyučuje na gymnáziu, a proto nahlíží na školskou problematiku jako rodič i jako pedagogický pracovník. Jako členka školské rady chce dbát na dobré vztahy mezi zákonnými zástupci a učiteli, mezi studenty a učiteli. Chce také dbát na dobrou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, a tím zvýšit motivaci studentů a přispívat k lepší atmosféře na škole.