Zápisy ze zasedání školské rady

SŠSSinfo

Zápis č. 42

ze dne 11. 10. 2022.

Přítomni: Mgr. Jana Hořáková, Ing, Dagmar Žáčková, p. Petr Hikl, p. Anne-Christine Trochut Průša

Omluveni: p. Šárka Bednáriková, p. Irena Kadlecová

Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

1. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady o výsledcích doplňkových voleb do Školské rady a představila novou členku p. Anne-Christine Trochut Průša.

2. Ředitelka školy pomocí prezentace seznámila členy Školské rady s dokumenty školy a Školské rady.

3. Ředitelka školy pomocí prezentace podrobně seznámila členy Školské rady s Výroční zprávou školy za školní rok 2021/20222 a ŠVP, přítomní členové Školské rady poté Výroční zprávu a schválili.

4. Členové Školské rady byli informování o stavu žáků k 30.9. 2022.

5. Členové Školské rady byli informování o plánu práce pro školní rok 2022/2023

6. Členové Školské rady byli seznámeni s personálními změnami, s prací školní asistentky a školní psycholožky.

7. Ředitelka školy informovala přítomné o plánované prezentaci školy na veřejnosti a zapojení školy do projektových činností: soutěže, dny otevřených dveří, výjezdy do zahraničí studentů i pedagogů, jazykové kurzy, Fajné školní bistro, vzdělávání pracovníků, výuka s odborníky.

8. Diskuse/dotazy:

– Jak prezentujeme školu na ZŠ.

– O zahraničních stážích a možnostech výjezdu do zahraničí.

– O referencích školy, nová členka byla mile překvapena, kolik toho děláme a jak jsme akční.

– O energiích a jejich úspoře.

– Ředitelka školy zodpověděla dotazy členů Školské rady.

 

V Ostravě-Hrabůvce 11.10. 2022, Zapsala: Mgr. Jana Hořáková

Zápis č. 41

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 21. 6. 2022.
Přítomni: p. Šárka Bednáriková, Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová Ing, Dagmar Žáčková
Omluveni: p. Petr Hikl, p. Jarmila Pavlíková
Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS
Program jednání:
1. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek, Jaro
2022, zodpověděla dotazy členů školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2022/23.
3. Ředitelka školy informovala podrobněji členy školské rady o připravovaných změnách ve školním
řádu pro školní rok 2022/2023.
4. Ředitelka školy vysvětlila členům školské rady změny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) dle
změn v rámcovém vzdělávacím programu, přítomní členové školské rady poté nové ŠVP, které
bude platné od září 2022 projednali a schválili.
5. Ředitelka školy informovala členy školské rady o zapojení školy do projektové činnosti ve 2. pololetí
školního roku 2021/2022.
6. Diskuse:
− vyhodnocení průběhu školního roku 2021/2022,
− vyhodnocení spolupráce školy se školskou radou ve školním roce 2021/2022,
− poděkování ředitelky školy členům školské rady za jejich práci ve školním roce
2021/2022.

V Ostravě-Hrabůvce 24. 6. 2022
Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková

Zápis č. 40

Ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 8. 3. 2022.

Přítomni:         p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, Mgr. Jana Hořáková, Ing. Dagmar Žáčková

Omluveni:       p. Jarmila Pavlíková, p. Irena Kadlecová

Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Projednání výsledků hospodaření za rok 2021
  Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová nás informovala v sumách o účetní uzávěrce. Seznámila nás z náklady a výnosy z hlavní činnosti, vedlejší činnosti, z doplňkového prodeje, také o stavu peněžního fondu.
 2. Současná finanční situace a výhled pro rok 2022
  Rozpočet pro rok 2022, který se přiděluje podle počtu žáků k 30. 9. loňského roku, vedení SŠSS teprve obdrží. Loňské finance investovány a vyčerpány. Paní ředitelka počítá se zvýšením nákladů, které už nyní vzrostly. Stravování školní jídelny je na vrcholu kapacity, kterou již není možno navýšit.
 3. Prezentace školy na veřejnosti v 1. pololetí školního roku 2021/2022
  Nadále probíhá „Fajné školní bistro“, zážitkové menu v Městské nemocnici Ostravě, dny otevřených dveří online i prezenčně. Na webových stránkách jsou neustále aktualizovány a zveřejňovány nové aktivity SŠSS a zapojení školy v akcích.
 4. Plán investičních akcí v roce 2022, informace k rekonstrukci školy
  Matulová nás informovala o změnách v realizaci projektu, (finance budou kráceny) i o snížení financí z nájmů, protože dvě firmy opustily budovu.
 5. Seznámení s výsledky klasifikace za 1. pololetí školního roku 2021/2022
  Mgr. Ivana Matulová nás seznámila s výsledky vzdělávání 1. pololetí, s počty žáků, s počty žáků s prospěchem: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl. Také s průměry jednotlivých tříd, kdy cukráři jsou na tom nejlépe. Oproti loňskému roku se zvýšila absence žáků, ale po srovnání s předchozími roky před „covidem“, je situace podobná. Narostly však zdravotní problémy žáků jako jsou například úzkosti a strach.
 6. Zapojení školy do projektové činnosti
  Oproti loňským létům se realizovaly sportovní akce, zahraniční stáže pro žáky i učitele a školní projekty, všechny tyto aktivity jsou vyvěšeny na stránkách školy. Dojíždějí také Šablony, které nemohly být realizovány z důvody pandemie Covid – 19. Nově škola spolupracuje s ostravskou  VŠ pedagogickou – odborná praxe a VŠ báňskou – turismus.
 7. Diskuze
  Paní Šárka Bednáriková projevila zájem o studentku cukrářského oboru pro práci v hotelu, školu bude kontaktovat personalistka hotelu Imperial. Věnovali jsme se také tématu válce na Ukrajině a možnosti vstupu cizinců na pracovní trh v gastronomii i rostoucím cenám energií.

 V Ostravě 10. března 2022

Zpracovala: Mgr. Jana Hořáková

Zápis č. 39

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 7. 10. 2021.

Přítomni:             p. Šárka Bednáriková, Ing, Dagmar Žáčková, p. Jarmila Pavlíková, p. Petr Hikl

Omluveny:         Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová

Hosté:                  Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Ředitelka školy projednala se členy školské rady Výroční zprávu za školní rok 2020/2021, zodpověděla dotazy členů školské rady.
 2. Členové školské rady schválili znění Výroční zprávy.
 3. Ředitelka školy informovala podrobněji členy školské rady o provedení změny ve Zřizovací listině školy a nových povinnostech školy, které z této změny vyplývají.
 4. Ředitelka školy podala členům školské rady informace o počtu žáků v zahajovacích výkazech pro školní rok 2021/2022.
 5. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s plánem práce pro školní rok 2021/2022.
 6. Ředitelka školy seznámila podrobněji členy školské rady s personálními změnami za uplynulý školní rok a rovněž s aktuálními personálními změnami.
 7. Ředitelka školy informovala členy školské rady o přesunech a změnách v organizaci stáží Erasmus+, které se neuskutečnily z důvodu pandemie ve školním roce 2020/2021 a o plánu aktivit Erasmus+ pro školní rok 2021/2022.
 8. Diskuse:
 • vyhodnocení spolupráce školy se školskou radou ve školním roce 2020/2021,
 • vyhodnocení průběhu školního roku 2020/2021,
 • vyhodnocení aktivit školy ve školním roce 2020/2021.

V Ostravě-Hrabůvce 7. 10. 2021

Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková

Zápis č. 38

Z online zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci
ze dne 11. 3. 2021.
Přítomni: p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, p. Irena Kadlecová, Mgr. Jana Hořáková,
Ing. Dagmar Žáčková
Omluveni: p. Jarmila Pavlíková
Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS
Program jednání:
1. Prezentace realizace výuky od 1. 9. 2020
Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová informovala v datech o probíhající výuce prezenčním a distančním způsobem za 1. a 2. pololetí k dnešnímu dni, zmínila se také o organizačně náročném zajištění OV v prostorách školy, při vzniklé situaci uzavření hotelů a restaurací.
2. Prezentace anonymního dotazníku k vyjádření žáků k distanční výuce
Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová prezentovala na připravených grafech odpovědi
žáků na distanční výuku – jejich názory na komunikaci, plnění úkolů, kolik času denně
věnují učení, jak hodnotí učitele, známkování apod. Podle slov paní ředitelky žáci
překvapili svými odpověďmi a zapojením se při vyplňování dotazníku.
3. Prezentace výsledků vzdělávání 1. pololetí 2020/2021
Mgr. Ivana Matulová seznámila s výsledky vzdělávání 1. pololetí do třech bloků – třetí ročníky, ostatní žáci, výsledky celkově, jelikož došlo ke změně. Žáci třetích ročníků, kteří jsou za 1. pololetí hodnocení nedostatečně nemohou vykonávat závěrečnou
zkoušku, ale musí nejprve vykonat opravnou zkoušku. Jelikož toto nařízení přišlo až po 1. pololetí a žáci spoléhali na obvyklý způsob, kdy v 1. pololetí známka nedostatečná není žádný problém, nebylo jich málo.
4. Informace o průběhu školního roku 2020/2021
Mgr. Matulová informovala o průběhu šk. r. 2020/21
– informovala o vývoji počtu žáků v průběhu pololetí,
– o zapojení do projektů školy, stáží v zahraničí, kterých se naši žáci zúčastnili a naopak, které se nemohly realizovat a dotace byly vráceny. (Erasmus+, Šablony II, „Svačinku zdravě zvládnu sám hravě“ a „Bez modřin na těle a na duši“)
5. Prezentace školy na veřejnosti
– prezentace školy na veřejnosti v médiích, online aktivity, soutěže,
– všechny tyto aktivity jsou dostupné na stránkách školy.
6. Výroční zpráva o hospodaření školy
Mgr. Matulová seznámila členy ŠR s hospodařením školy
– příspěvky a dotace od zřizovatele
– odvod do rozpočtu kraje
– počet zaměstnanců
– náklady (byly nižší)
– výnosy z hlavní činnosti
– spotřeba materiálu
– náklady na OV
– vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti za rok 2020
– mzdy-mzdové prostředky a průměry
– peněžní fond
– výsledky hospodaření (v zisku, přesunuto do rezerv)
– pohledávky a závazky
7. Diskuze
Nebyly žádné podněty k diskuzi.
Prezentace byly přehledně a srozumitelně připraveny a také byly p. Šárkou Bednárikovou i dalšími členy ŠR pochváleny.

V Ostravě 11. března 2021
Předsedkyně ŠR: Šárka Bednáriková
Zpracovala: Mgr. Jana Hořáková