Zápisy z jednání školské rady

SŠSSinfo

Zápis č. 41

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 21. 6. 2022.
Přítomni: p. Šárka Bednáriková, Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová Ing, Dagmar Žáčková
Omluveni: p. Petr Hikl, p. Jarmila Pavlíková
Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS
Program jednání:
1. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek, Jaro
2022, zodpověděla dotazy členů školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2022/23.
3. Ředitelka školy informovala podrobněji členy školské rady o připravovaných změnách ve školním
řádu pro školní rok 2022/2023.
4. Ředitelka školy vysvětlila členům školské rady změny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) dle
změn v rámcovém vzdělávacím programu, přítomní členové školské rady poté nové ŠVP, které
bude platné od září 2022 projednali a schválili.
5. Ředitelka školy informovala členy školské rady o zapojení školy do projektové činnosti ve 2. pololetí
školního roku 2021/2022.
6. Diskuse:
− vyhodnocení průběhu školního roku 2021/2022,
− vyhodnocení spolupráce školy se školskou radou ve školním roce 2021/2022,
− poděkování ředitelky školy členům školské rady za jejich práci ve školním roce
2021/2022.

V Ostravě-Hrabůvce 24. 6. 2022
Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková

Zápis č. 40

Ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 8. 3. 2022.

Přítomni:         p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, Mgr. Jana Hořáková, Ing. Dagmar Žáčková

Omluveni:       p. Jarmila Pavlíková, p. Irena Kadlecová

Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Projednání výsledků hospodaření za rok 2021
  Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová nás informovala v sumách o účetní uzávěrce. Seznámila nás z náklady a výnosy z hlavní činnosti, vedlejší činnosti, z doplňkového prodeje, také o stavu peněžního fondu.
 2. Současná finanční situace a výhled pro rok 2022
  Rozpočet pro rok 2022, který se přiděluje podle počtu žáků k 30. 9. loňského roku, vedení SŠSS teprve obdrží. Loňské finance investovány a vyčerpány. Paní ředitelka počítá se zvýšením nákladů, které už nyní vzrostly. Stravování školní jídelny je na vrcholu kapacity, kterou již není možno navýšit.
 3. Prezentace školy na veřejnosti v 1. pololetí školního roku 2021/2022
  Nadále probíhá „Fajné školní bistro“, zážitkové menu v Městské nemocnici Ostravě, dny otevřených dveří online i prezenčně. Na webových stránkách jsou neustále aktualizovány a zveřejňovány nové aktivity SŠSS a zapojení školy v akcích.
 4. Plán investičních akcí v roce 2022, informace k rekonstrukci školy
  Matulová nás informovala o změnách v realizaci projektu, (finance budou kráceny) i o snížení financí z nájmů, protože dvě firmy opustily budovu.
 5. Seznámení s výsledky klasifikace za 1. pololetí školního roku 2021/2022
  Mgr. Ivana Matulová nás seznámila s výsledky vzdělávání 1. pololetí, s počty žáků, s počty žáků s prospěchem: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl. Také s průměry jednotlivých tříd, kdy cukráři jsou na tom nejlépe. Oproti loňskému roku se zvýšila absence žáků, ale po srovnání s předchozími roky před „covidem“, je situace podobná. Narostly však zdravotní problémy žáků jako jsou například úzkosti a strach.
 6. Zapojení školy do projektové činnosti
  Oproti loňským létům se realizovaly sportovní akce, zahraniční stáže pro žáky i učitele a školní projekty, všechny tyto aktivity jsou vyvěšeny na stránkách školy. Dojíždějí také Šablony, které nemohly být realizovány z důvody pandemie Covid – 19. Nově škola spolupracuje s ostravskou  VŠ pedagogickou – odborná praxe a VŠ báňskou – turismus.
 7. Diskuze
  Paní Šárka Bednáriková projevila zájem o studentku cukrářského oboru pro práci v hotelu, školu bude kontaktovat personalistka hotelu Imperial. Věnovali jsme se také tématu válce na Ukrajině a možnosti vstupu cizinců na pracovní trh v gastronomii i rostoucím cenám energií.

 V Ostravě 10. března 2022

Zpracovala: Mgr. Jana Hořáková

Zápis č. 39

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 7. 10. 2021.

Přítomni:             p. Šárka Bednáriková, Ing, Dagmar Žáčková, p. Jarmila Pavlíková, p. Petr Hikl

Omluveny:         Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová

Hosté:                  Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Ředitelka školy projednala se členy školské rady Výroční zprávu za školní rok 2020/2021, zodpověděla dotazy členů školské rady.
 2. Členové školské rady schválili znění Výroční zprávy.
 3. Ředitelka školy informovala podrobněji členy školské rady o provedení změny ve Zřizovací listině školy a nových povinnostech školy, které z této změny vyplývají.
 4. Ředitelka školy podala členům školské rady informace o počtu žáků v zahajovacích výkazech pro školní rok 2021/2022.
 5. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s plánem práce pro školní rok 2021/2022.
 6. Ředitelka školy seznámila podrobněji členy školské rady s personálními změnami za uplynulý školní rok a rovněž s aktuálními personálními změnami.
 7. Ředitelka školy informovala členy školské rady o přesunech a změnách v organizaci stáží Erasmus+, které se neuskutečnily z důvodu pandemie ve školním roce 2020/2021 a o plánu aktivit Erasmus+ pro školní rok 2021/2022.
 8. Diskuse:
 • vyhodnocení spolupráce školy se školskou radou ve školním roce 2020/2021,
 • vyhodnocení průběhu školního roku 2020/2021,
 • vyhodnocení aktivit školy ve školním roce 2020/2021.

V Ostravě-Hrabůvce 7. 10. 2021

Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková

Zápis č. 38

Z online zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci
ze dne 11. 3. 2021.
Přítomni: p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, p. Irena Kadlecová, Mgr. Jana Hořáková,
Ing. Dagmar Žáčková
Omluveni: p. Jarmila Pavlíková
Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS
Program jednání:
1. Prezentace realizace výuky od 1. 9. 2020
Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová informovala v datech o probíhající výuce prezenčním a distančním způsobem za 1. a 2. pololetí k dnešnímu dni, zmínila se také o organizačně náročném zajištění OV v prostorách školy, při vzniklé situaci uzavření hotelů a restaurací.
2. Prezentace anonymního dotazníku k vyjádření žáků k distanční výuce
Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová prezentovala na připravených grafech odpovědi
žáků na distanční výuku – jejich názory na komunikaci, plnění úkolů, kolik času denně
věnují učení, jak hodnotí učitele, známkování apod. Podle slov paní ředitelky žáci
překvapili svými odpověďmi a zapojením se při vyplňování dotazníku.
3. Prezentace výsledků vzdělávání 1. pololetí 2020/2021
Mgr. Ivana Matulová seznámila s výsledky vzdělávání 1. pololetí do třech bloků – třetí ročníky, ostatní žáci, výsledky celkově, jelikož došlo ke změně. Žáci třetích ročníků, kteří jsou za 1. pololetí hodnocení nedostatečně nemohou vykonávat závěrečnou
zkoušku, ale musí nejprve vykonat opravnou zkoušku. Jelikož toto nařízení přišlo až po 1. pololetí a žáci spoléhali na obvyklý způsob, kdy v 1. pololetí známka nedostatečná není žádný problém, nebylo jich málo.
4. Informace o průběhu školního roku 2020/2021
Mgr. Matulová informovala o průběhu šk. r. 2020/21
– informovala o vývoji počtu žáků v průběhu pololetí,
– o zapojení do projektů školy, stáží v zahraničí, kterých se naši žáci zúčastnili a naopak, které se nemohly realizovat a dotace byly vráceny. (Erasmus+, Šablony II, „Svačinku zdravě zvládnu sám hravě“ a „Bez modřin na těle a na duši“)
5. Prezentace školy na veřejnosti
– prezentace školy na veřejnosti v médiích, online aktivity, soutěže,
– všechny tyto aktivity jsou dostupné na stránkách školy.
6. Výroční zpráva o hospodaření školy
Mgr. Matulová seznámila členy ŠR s hospodařením školy
– příspěvky a dotace od zřizovatele
– odvod do rozpočtu kraje
– počet zaměstnanců
– náklady (byly nižší)
– výnosy z hlavní činnosti
– spotřeba materiálu
– náklady na OV
– vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti za rok 2020
– mzdy-mzdové prostředky a průměry
– peněžní fond
– výsledky hospodaření (v zisku, přesunuto do rezerv)
– pohledávky a závazky
7. Diskuze
Nebyly žádné podněty k diskuzi.
Prezentace byly přehledně a srozumitelně připraveny a také byly p. Šárkou Bednárikovou i dalšími členy ŠR pochváleny.

V Ostravě 11. března 2021
Předsedkyně ŠR: Šárka Bednáriková
Zpracovala: Mgr. Jana Hořáková

Zápis č. 37

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 14. 10. 2020.

Přítomni:         p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, p. Irena Kadlecová, Mgr. Jana Hořáková, Ing. Dagmar Žáčková

Omluveni:       p. Jarmila Pavlíková

Hosté:             Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Informace o výsledcích voleb do Školské rady
  Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová přestavila jednotlivé členy Školské rady (ŠR) a seznámila je s programem jednání ŠR.
  Matulová seznámila členy ŠR s volebním řádem a výsledky voleb:
  p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl (jmenováni MSK)
  p. Jarmila Pavlíková (129 hlasů), p. Irena Kadlecová (130 hlasů)
  (zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků)
  Mgr. Jana Hořáková (32 hlasů), Ing. Dagmar Žáčková (41 hlasů) (zvolení pedagogové)
  Volby :
  Rodiče + zletilí žáci: 2. 9. 2020
  počet oprávněných voličů – 718, počet zúčastněných – 134, všechny hlasy platné
  Pedagogové: 24. 8. 2020
  počet oprávněných voličů – 56, počet zúčastněných – 54, 1 všechny hlasy platné
 2. Volba předsedy a místopředsedy Školské rady
  Dagmar Žáčková seznámila členy Školské rady s obsazením pozic v minulém volebním období: předsedkyně – Ing. Dagmar Žáčková, místopředseda – p. Pavel Šmíd.
  Pro následující volební období navrhla na pozici předsedkyně p. Šárku Bednárikovou, která je členkou ŠR od jejího vzniku v r. 2005, sebe na pozici místopředsedkyně, která obstarává administrativní záležitosti ŠR. Návrhy byly schváleny všemi hlasy přítomných členů Školské rady. Ing. Žáčková požádala členy ŠR, aby svou absenci na zasedáních ŠR omlouvali z organizačních důvodů předem.
 3. Seznámení nových členů Školské rady s dokumenty školy a Školské rady
  Ivana Matulová seznámila členy ŠR s dokumenty školy a dokumenty ŠR, která se zpravidla schází dvakrát ročně, v říjnu, kdy vždy do 15. 10. musí být schválena Výroční zpráva školy za uplynulý školní rok a v únoru, kdy ŠR schvaluje ekonomickou zprávu školy za uplynulý kalendářní rok. Pokud je třeba, schází se někdy ŠR v červnu.
 4. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020
  Ivana Matulová seznámila členy ŠR s obsahem Výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020, provedla prezentaci, ve které objasnila základní údaje o škole, vzdělávací nabídku školy, zajištění prevence rizikového chování prostřednictvím Školního poradenského pracoviště, vzdělávání pedagogických pracovníků (odborné i jazykové), průběh bezpečnostních a hygienických kontrol, organizační zabezpečení výuky a vývoj počtu žáků od 2015/16 až po 2019/20. Za uvedené období je patrný pokles zájmu o obory vzdělání s výučním listem, výjimkou je pouze obor Cukrář. V přehledu byly také viditelné předčasné odchody žáků ze vzdělávání, zejména v oboru Management v gastronomii.
  Výroční zpráva školy za šk. r. 2019/20 byla schválena všemi hlasy přítomných členů ŠR.
 5. Informace o průběhu školního roku 2019/2020
  Matulová informovala o průběhu šk. r. 2019/20 v rámci své prezentace, objasnila stavy žáků, výsledky klasifikace, počet absolventů a výsledky maturitních i závěrečných zkoušek. Dále zhodnotila projekty a soutěže, které probíhaly v loňském školním roce, včetně stáží v zahraničí, kterých se naši žáci zúčastnili. Všechny tyto výsledky i aktivity byly poznamenané uzavřením SŠ od 11. 3. 2020 a přechodem na distanční výuku probíhající až do konce školního roku, což se projevilo na vyšší studijní úspěšnosti na konci šk. r. i vyšším procentem žáků, kteří konali MZ. Celkové výsledky maturitních i závěrečných zkoušek však byly v porovnání s předchozím šk. r. horší, v září 2020 se situace zlepšila. Výborné výsledky vykázali u ZZ žáci třídy HRP3, kteří jako první v oboru Hotelový a restaurační provoz skládali po 3. ročníku závěrečné zkoušky a ve šk.r. 2020/21 budou na jaře skládat MZ.
 6. Informace o Plánu práce pro školní rok 2020/21
  Matulová seznámila členy ŠR s hospodařením školy (s vyrovnaným výsledkem) a se zdroji financování, kde nový způsob financování pracovníků umožnil zajistit dělenou výuku a nižší stavy žáků ve třídách, dle edukačních potřeb školy.
  Výsledky přijímacího řízení pro šk.r. 2020/21 byly poznamenány zákazem vstupu žáků do škol na jaře 2020 i tím, že přijímací zkoušky pro učební obory proběhly běžně v dubnu, zatímco zájemci o studijní obory absolvovali tyto zkoušky až v červnu.
  Od 5. 10 2020 přešla SŠSS opět na distanční výuku, žákům, kteří nemají k dispozici on-line spojení zajišťuje předávání studijních materiálů školní asistentka. Celá SŠSS začala ve šk. r. 2020/21 využívat Microsoft office 365, který umožňuje pedagogům vést on-line výuku dle upraveného rozvrhu hodin.
 7. Informace o personálních změnách ve školním roce 2020/2021
  Personální zabezpečení školy zajišťuje celkem 86 zaměstnanců, z toho 55 pedagogických. Vedení školy usiluje o 100% zajištění požadované kvalifikace pracovníků i rozšíření jejich věkové struktury. Díky novému způsobu financování bylo možno pro tento šk. r. přijmout další pedagogické pracovníky.
 8. Stav žáků k 30. 9. 2020
  Ředitelka školy připravila všem členům ŠR přehled stavu žáků k 30. 9. 2020 (717 žáků,  31 tříd) včetně stavů žáků v jednotlivých oborech i ročnících.
 9. Prezentace školy na veřejnosti
  Aktivity školy spojené s její prezentací běžely v loňském šk. r. dle plánu až do poloviny března 2020. Šlo o pravidelné nebo jednorázové akce / soutěže jako např. soutěž MAKRO HoReCa Cup (SŠSS postoupila do finále, které ale bylo na jaře 2020 zrušeno), O čokoládovou vařečku, Mladý průvodce, Dny otevřených dveří, Konverzační soutěž v AJ (celostátní kolo bylo v březnu zrušeno), megakoncert rádia Čas, Fajné školní bistro, workshopy francouzské a španělské kuchyně a další.
 10. Zapojení školy do projektové činnosti
  Matulová představila širokou škálu projektů školy, od zahraničních projektů Erasmus+, přes Šablony II a „Svačinku zdravě zvládnu sám hravě“ až po „Bez modřin na těle a na duši“. Zahraniční projekty v rámci Erasmus+ byly v březnu 2020 přerušeny pandemií, 8 žáků s 1 doprovodnou osobou se muselo o týden dříve vrátit z Londýna, další plánované výjezdy byly zrušeny. Vzhledem k epidemiologické situaci škola zatím výjezdy ani soutěže pro tento šk. r. neplánuje.
  Plánují se zatím workshopy na dálku s Německem, Koreou a Tureckem.
 11. Informace o změnách ve Školním řádu a jejich schválení
  Členové ŠR byli seznámeni s dodatkem ke školnímu řádu, zaměřeným na distanční výuku, její organizaci, realizaci a hodnocení výsledků vzdělávání.
  Tento dodatek byl schválen všemi hlasy přítomných členů ŠR.
 12. Organizační záležitosti a diskuze
 • Snaha o další propagaci oboru HRP na základních školách.
 • Příslib financí na plánovanou celkovou rekonstrukci budov SŠSS.
 • Způsoby snížení nákladů na provoz budov v průběhu distanční výuky.

V Ostravě-Hrabůvce 16. října 2020 Zpracovala: Ing. Dagmar Žáčková

Zápis č. 36

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 5. 3. 2020.

Přítomni:         p. Jarmila Pavlíková, p. Radomíra Vlčková, Mgr. Monika Sysalová,  Ing. Dagmar Žáčková

Nepřítomni:    p. Šárka Bednáriková, p. Pavel Šmíd

Hosté:            Mgr. Ivana Matulová

Program jednání:

 1. Projednání výsledků hospodaření za rok 2019

Ředitelka školy, Mgr. Ivana Matulová, seznámila členy školské rady s výroční zprávou o hospodaření za uplynulý rok 2019.

Charakterizovala jednotlivé položky hospodaření, hovořila o příspěvcích a dotacích MŠMT na podporu vzdělávání, zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků. Dále se zaměřila na příspěvky a dotace od zřizovatele školy na podporu kvality vzdělávání.

V 1. pololetí školního roku byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí, kdy byly zjištěny menší nedostatky a Okresní správou sociálního zabezpečení.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti pro rok 2019 byl prezentován jako vyrovnaný

a ve vedlejší činnosti činí 93 001Kč.

V doplňkové činnosti se zaměřujeme na rekvalifikační kurzy, závodní stravování, kde nastalo

mírné navýšení cen stravy, ubytovací služby a pronájem sportovních zařízení.

 

 1. Současná finanční situace a výhled na rok 2020

Současná finanční situace a předpoklad financí, dle posouzení jednotlivých kritérií z loňského roku, by měl být srovnatelný a bude se odvíjet od přijímacího řízení na nový školní rok.

 

 1. Prezentace školy na veřejnosti

Ředitelka školy, Mgr. Ivana Matulová, podala přehled prezentací školy na veřejnosti:

 • Výstava středoškolák, vysokoškolák
 • Veletrh středních škol, Avion Shopping Park
 • Řemeslo má zlaté dno
 • Dny otevřených dveří
 • Návštěvy základních škol
 • Odborné soutěže: největší ocenění v Makro HoReCa CUP 2019 – 1. místo
 • Soutěže pořádané školou: Mladý průvodce – 2. místo, Čokoládová vařečka
 1. Plán investičních akcí v roce 2020

Velkých finančním zatížením příštího školního roku bude zavedení elektronických třídních knih

a s tím spojený nákup počítačů do každé učebny.

 

 1. Seznámení s výsledky klasifikace za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Členové ŠR byly obeznámeni se srovnáním výsledků klasifikace 1. pololetí školního roku

2018/19 a 2019/20. Je zřejmý pokles neprospívajících a nehodnocených žáků.

 

 1. Zapojení školy do projektové činnosti

Mgr. Matulová  informovala členy ŠR o praktickém zapojení školy do jednotlivých projektů.

 • Pracovní stáže v rámci programu Erasmus+
 • Projekt podpora inkluze v MSK
 • Projekt zkvalitnění vzdělávání v SŠSS
 • Projekt „Fajne školní bistro!!!“
 • Projekt „Bez modřin na těle i na duši“, zaměřený na adaptaci 1. ročníků
 • Plánován projekt „Zdravá svačinka“

 

 1. Organizační záležitosti a různé

 

 • Byl projednáván problém s nejmenším počtem přihlášek u oboru číšník
 • Probíhala diskuse o narůstající absenci žáků a pokles žáků v jednotlivých ročnících
 • Na podzim 2020 vyprší 3-leté funkční období většiny členů ŠR a uskuteční se volby jednotlivých členů.

V Ostravě – Hrabůvce 8. 3.2019

Zpracovala: Mgr. Monika Sysalová


Zápis č. 35

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 14. 10. 2019.

 

Přítomni:         p. Šárka Bednáriková, p. Jarmila Pavlíková, Mgr. Monika Sysalová, Ing. Dagmar Žáčková

Nepřítomni:    p. Pavel Šmíd (omluvený), Radomíra Vlčková

Hosté:             Mgr. Ivana Matulová, Mgr. Markéta Kulhánková

Program jednání:

 1. Informace o výsledcích doplňkových voleb do Školské rady
  Zúčastnění byli informováni o průběhu doplňkových voleb zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů do školské rady konaných dne 26. 9. 2019, které proběhly v souladu
  s §167 zákona č. 561/2004 o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a Volebním řádem. Paní Jarmila Pavlíková byla zvolena v duchu výše citovaných právních norem.
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2018 / 2019
  Ředitelka školy, p. Mgr. Ivana Matulová, seznámila členy školské rady s výroční zprávou
  za školní rok 2018/19. Informovala o obecných záležitostech VZ stanovených vyhláškou
  a zřizovatelem, včetně chodu školy a přehledu oboru vzdělání, kde zmínila Hotelový
  a restaurační provoz, který je od šk.r. 2017/18 rozšířen o závěrečnou zkoušku, kterou žáci konají na konci třetího ročníku a poté ve čtvrtém ročníku maturitní zkoušku. Ve školním roce 2019/20 budou žáci třídy HRP3 skládat závěrečnou zkoušku, jako první žáci tohoto oboru. Mgr. Matulová se zabývala výsledky vzdělávání a přijímacího řízení, rizikovým chováním, vzděláváním pedagogických pracovníků, spoluprací školy s jinými subjekty, oceněním úspěšných žáků, výsledky závěrečných zkoušek, ve kterých téměř všichni žáci prospěla a dále pak výsledky maturitních zkoušek, ve kterých prospěla většina žáků oboru Služby cestovního ruchu
  a Management v gastronomii, na rozdíl od žáků oboru Hotelový a restaurační provoz.
  Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy školské rady i p. Šmídem, který svůj souhlas zaslal emailem.
 3. Personální změny na SŠSS v roce 2018 / 19
  Matulová poukázala na stabilní počet pedagogických zaměstnanců školy, nepedagogických pracovníků i zaměstnanců školní jídelny a objasnila změny v rozdělení práce ekonomického úseku a Školního poradenského pracoviště.
 4. Stav žáků k 30. 9. 2019
  V letošním šk.r. škola poprvé od r. 2013 zaznamenala vzestup počtu žáků, s výjimkou oboru Kuchař-číšník. Díky inovacím v marketingu přijala škola více žáků v 1. kole, kde jde převážně
  o žáky s výrazným zájmem o obor. K naplnění stavu žáků na SŠSS postačily 3 kola příjímacího řízení. Pozitivní je také pokles úbytku žáků vyjma obor Management v gastronomii.
 5. Prezentace školy na veřejnosti
  Matulová podala přehled prezentací SŠSS na veřejnosti v průběhu školního roku 2018/19 (viz VZ školy 2018/2019) a nastínila aktivity 1. pol. 2019/20, jako jsou soutěže Mladý průvodce, Čokoládová vařečka, Gastro junior, Číšnický pětiboj ad.
  V 7. ročníku celostátní gastronomické soutěže MAKRO HoReCa – dne 11.-12. 10. 2019 obhájili naši žáci již po šesté své prvenství mezi 4 týmy nejšikovnějších kuchařů a číšníků ze středních škol z celé ČR.
 6. Zapojení školy do projektové činnosti ve školním roce 2018/2019
  Paní zástupkyně ředitelky Mgr. Kulhánková seznámila členy ŠR s aktivitami žáků, absolventů
  i vyučujících, spojenými s projekty programu EU ERASMUS+.
  Loni vycestovalo na pracovní stáž 30 žáků (napříč obory, s převahou žáků ze studijních oborů)
  a to do Velké Británie, Francie, Irska a Španělska, 21 žáků a absolventů se zúčastnilo zahraniční letní stáže a 12 žáků týdenní stáže v Německu. V letošním školním roce přijedou recipročně
  na SŠSS žáci z Německa a Francie. SŠSS také zajistila jazykový pobyt pro vyučující AJ a kurz pro výuku metodou CLIL pro vyučující CJ a OP.
  V červnu 2019 se již po druhé uskutečnila konference zaměřená na prezentaci stáží ERASMUS+.
  Od února 2019 má SŠSS k dispozici rodilou mluvčí z Kanady, která dle stálého rozvrhu hodin vyučuje dva dny v týdnu společně s vyučujícími AJ žáky studijních oborů.
  Matulová informovala členy ŠR o projektu ŠABLONY, Inkluze a ŠABLONY II, Rozvojovém programu KVALITA i EXCELENCE a bylinkové zahrádce.
  V loňském školním roce vycestoval jeden vyučující odborného výcviku s jedním žákem
  na pracovně studijní pobyt do Koreje a příští měsíc pojede 1 vyučující + 1 žák do Číny.
 7. Schválení změn ve Školním řádu
  Přítomni členové školské rady schválili se zpětnou platností od 1. 9. 2019 aktualizaci Školního řádu, dle které zkoušky v náhradním termínu z OV vykoná žák během jednoho dne, konkrétně jde o zrušení bodu 7. z kapitoly 7. 2. 4.
 8. Organizační záležitosti a různé
 • Matulová podala informace
  – o novém evidenčním programu školy, elektronických žákovských knížkách a pilotním ověřování elektronické třídní knihy.
  – o kontrolách, které na SŠSS proběhly ve šk. r. 2018/19.
  – o plánovaném projektu pro žáky ZŠ, zaměřeném na propagaci zdravého stravování.
  – o plánovaných sportovních kurzech pro žáky (lyžařský a vodácký).
  – o zapojení do projektu Fajné bistro.
 • Bednáriková se podělila o zkušenosti hotelu Imperiál s kontrolou typu „tajný host“.

  V Ostravě-Hrabůvce 16. října 2019 Zpracovala: Ing. Dagmar Žáčková


Zápis č. 34

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 6. 3. 2019.

Přítomni:         p. Šárka Bednáriková, p. Danuše Denková, Mgr. Monika Sysalová, p. Pavel Šmíd,  Ing. Dagmar Žáčková

Nepřítomni:    Radomíra Vlčková

Hosté:             Mgr. Silvie Bártlová, Ing. Radka Černošková, Mgr. Markéta Kulhánková, Mgr. Ivana Matulová

Program jednání:

 1. Projednání výsledků hospodaření za rok 2018

Zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku, Ing. Radka Černošková, podrobně seznámila členy Školské rady (dále jen ŠR) a přítomné hosty s výroční zprávou o hospodaření za uplynulý rok 2018.

Ing. Černošková charakterizovala jednotlivé položky hospodaření, hovořila o příspěvcích a dotacích MŠMT na podporu vzdělávání, zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků. Dále se zaměřila na příspěvky a dotace od zřizovatele školy na podporu kvality vzdělávání odborného výcviku, podporu modernizace ICT.

Informovala o výnosech a nákladech dle jednotlivých druhů ve srovnání s rokem 2017.

Byl zaznamenán mírný pokles nákladů u UT, vodného a stočného, naopak došlo k nárůstu nákladu na energie a největší zvýšení nastalo ve spotřebě materiálu a to konkrétně čisticích prostředků.

Dále se zmínila o zpracování dispozičního řešení školského zařízení.

Momentálně probíhá výběrové řízení na zpracování projektu využití budovy SŠSS.

Plánovaný výsledek hospodaření pro rok 2018 ve výši 151 500kč byl překročen o 92 888kč – způsobeno především kurzovým ziskem.

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, Mgr. Silvie Bártlová, přednesla vyhodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2017/18, celkový rozbor nehodnocených, neprospívajících žáků a důvody neprospívání. Upozornila na absenci žáků a hodnocení chování.

 

 1. Současná finanční situace a výhled na rok 2019

Současná finanční situace a předpoklad financí, dle posouzení jednotlivých kritérií z loňského roku, by měl být srovnatelný a bude se odvíjet od přijímacího řízení na nový školní rok.

 1. Prezentace školy na veřejnosti

Ředitelka školy, Mgr. Ivana Matulová, podala přehled prezentací školy na veřejnosti:

 • Živá knihovna
 • Výstava středoškolák, vysokoškolák
 • Řemeslo má zlaté dno
 • Vánoční jarmark
 • Čokoládová vařečka
 • Mladý průvodce
 • Dny otevřených dveří
 • Návštěvy základních škol
 1. Zapojení školy do projektové činnosti

Zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování, Mgr. Markéta Kulhánková, informovala členy ŠR o jednotlivých projektech a praktickém zapojení školy do těchto projektů.

 • Pracovní stáže v rámci programu Erasmus+
 • Projekt podpora inkluze v MSK
 • Projekt zkvalitnění vzdělávání v SŠSS
 • Klub pro rodiče
 • Bylinková zahrádka

 Organizační záležitosti a různé

 – členové ŠR prodiskutovali nevhodnost požívání energetických nápojů během vyučování

– p. Bednáriková vznesla dotaz na navýšené náklady za čisticí prostředky. Dále se zajímala o realizaci projektu využití budovy SŠSS. Také ocenila vysokou úroveň soutěže Mladý průvodce, ve které byla letos opakovaně členkou hodnotící komise.

– p. Denkovou zaujal projekt „Bylinková zahrádka“

– p. Šmída zajímala možnost používání elektronických žákovských knížek – škola od září najela na nový elektronický systém evidence a klasifikace žáků „Škola on line“.

– další diskuse se týkala využívání interaktivní tabulí v hodinách cizích jazyků, které vyučující využívají dle náplně probíraných témat

– členové ŠR byli informování o zapojení rodilé mluvčí v hodinách AJ maturitních oborů během 2. pololetí tohoto školního roku.

V Ostravě – Hrabůvce 8. 3.2019 Zpracovala: Mgr. Monika Sysalová