Zápisy ze zasedání školské rady

SŠSSZprávy

Zápis č. 46 

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci 

ze dne 19. 3. 2024. 

Přítomni: Mgr. Jana Hořáková, p. Pavel Sarga, Ing. Dagmar Žáčková 

Omluveni: p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, p. Anne-Christine Trochut Průša 

Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS 

Program jednání 

Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výroční zprávou školy: 

 1. s výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2023/2024 u jednotlivých oborů za 1. pololetí, 
 2. s počty žáků v jednotlivých oborech, úbytek žáků klesá a práce s žáky se daří, 
 3. s výsledky kontroly ČŠI, kdy byly v průběhu jednoho týdne sledovány všechny činnosti školy, zápis ČŠI bude zveřejněn na stánkách školy po nabytí právní moci (cca za 10dnů) 
 4. se zapojením školy do projektů – Erasmus+, Odborné, karierové a polytechnické vzdělávání, s modernizací cvičné kuchyně a cvičné výrobny cukrářů, s dotacemi  fondu Nadace Terezy Maxové pro vzdělávání ukrajinských žáků a studentů a s projekty e-Twinning, Fajné školní bistro, Bezpečná stezka, Zahrada pro všechny, 
 5. s novými materiálně-technickými podmínkami školy, jako jsou realizace rekonstrukce, dataprojektory do všech tříd, nová multifunkční tiskárna, brýle pro virtuální realitu pro výuku zejména cizích jazyků a simulace problémových situací, SW ABS HARSYS pro hotelovou pokladnu a sklad, programovatelné gastrotechnologie Termomix TM6, 
 6. s prezentací školy na veřejnosti, kdy zmínila media, veletrhy vzdělávání, vánoční dílny v Národním zemědělském muzeu, Řemeslo má zlaté dno, Kdo zná a umí, ten si píská, Fajné školní bistro, catering, soutěže O čokoládovou vařečku a Mladý průvodce 
 7. s hospodařením školy ekonomickou zprávou: 
 • Příspěvky a dotace MŠMT 
 • Příspěvky a dotace od zřizovatele 
 • Neinvestiční příspěvky zřizovatele 
 • Počet zaměstnanců 
 • Náklady hlavní činnosti školy 
 • Doplňková činnost 
 • Mzdy  
 • Stav peněžních fondů 
 • Výsledky hospodaření 
 • Pohledávky a závazky. 

 

 Diskuse: 

 • o probíhající rekonstrukci školy, 
 • o platech nepedagogických zaměstnanců školy, 
 • o absenci žáků nadstavbového studia, 
 • o novém přijímacím řízení, 
 • o domovu mládeže a jeho připravovaných změnách. 
 • Ředitelka školy zodpověděla dotazy členů Školské rady 

 V Ostravě-Hrabůvce 19. 3. 2024 

Zapsala: Mgr. Jana Hořáková 

Zápis č. 45

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 12. 10. 2023.

Přítomni:             p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl, Mgr. Jana Hořáková, p. Anne-Christine Trochut Průša, p. Pavel Sarga, Ing. Dagmar Žáčková

Hosté:                  Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Žáčková seznámila členy Školské rady s průběhem a výsledky voleb do ŠR:
  p. Šárka Bednáriková, p. Petr Hikl (jmenováni MSK)
  p. Anne-Christine Trochut Průša (119 hlasů), p. Pavel Sarga (119 hlasů) (zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků)
  Mgr. Jana Hořáková (31 hlasů), Ing. Dagmar Žáčková (39 hlasů) (zvolení pedagogové)
  Volby : Rodiče + zletilí žáci: 1. – 8. 9. 2023
  počet oprávněných voličů – 680, počet zúčastněných – 131, všechny hlasy platné
  Pedagogové: 28. – 30. 8. 2023 počet oprávněných voličů – 59, počet zúčastněných – 50, 1 všechny hlasy platné
  Ředitelka školy pomocí prezentace seznámila členy Školské rady s výsledky hospodaření za rok 2023 a poskytla informace o příspěvcích a dotacích MŠMT a zřizovatele, o počtu zaměstnanců a mzdách, nákladech v hlavní činnosti, vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti, stavu a vývoji peněžních fondů, celkovém výsledku hospodaření a pohledávkách a závazcích.
 2. Žáčková seznámila členy Školské rady s obsazením pozic v minulém volebním období: předsedkyně – p. Šárka Bednáriková, místopředseda – Ing. Dagmar Žáčková.
  Pro následující volební období navrhla na pozici předsedkyně p. Šárku Bednárikovou, která je členkou ŠR od jejího vzniku v r. 2005, sebe na pozici místopředsedkyně, která obstarává administrativní záležitosti ŠR. Návrhy byly schváleny všemi hlasy přítomných členů Školské rady.
 3. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s dokumenty školy a Školské rady.
 4. Ředitelka školy pomocí prezentace podrobně seznámila členy Školské rady s Výroční zprávou školy za školní rok 2022/20223, všichni členové Školské rady poté Výroční zprávu a schválili.
 5. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s Plánem práce pro školní rok 2023/2024 včetně plánované rekonstrukce školy, informovala o kontrolách, kterými škola prošla, o personálních změnách na SŠSS ve školním roce 2023/2024 a o prezentaci školy na veřejnosti.
 6. Ředitelka školy informovala přítomné o zapojení školy do projektových činností:
  Erasmus+, eTwinning, Fajné školní bistro, Krakovský Willy Wonka, projekt Face to face a další projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků a všestranný osobní rozvoj žáků (DofE).
 7. Organizační záležitosti a diskuse:
  • Plánovaná rekonstrukce školy a domova mládeže, která bude zahájena během školního roku 2023/2024.
  • Odborná praxe žáků oboru Služby cestovního ruchu.
  • Ředitelka školy zodpověděla dotazy členů Školské rady.

V Ostravě-Hrabůvce 13. 10. 2023

Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková

Zápis č. 44

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 27. 6. 2023.

Přítomni:             p. Šárka Bednáriková, Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová, Ing. Dagmar Žáčková, p. Petr Hikl, p. Anne-Christine Trochut Průša

Omluveni:          0

Hosté:                  Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

 1. Členové Školské rady byli informování o končícím volebním období, paní Anne-Christine Trochut Průša souhlasila a bude kandidovat v novém volebním období.
 2. Členové školské rady se rozloučili s končící členkou paní Irenou Kadlecovou.
 3. Ředitelka školy pomocí prezentace seznámila členy Školské rady s událostmi druhého pololetí, s výsledky maturit a závěrečných zkoušek a s vývojem počtu žáků v jednotlivých oborech. Informovala také o příjímacím řízení a aktuálním stavu žáků.
 4. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s výsledky vzdělávání v jednotlivých oborech a ročnících.
 5. Členové Školské rady projednali a schválili nové ŠVP pro obor Podnikáni.
 6. Členové Školské rady projednali a schválili změnu a úpravu pravidel školního řádu pro rok 2023/2024.
 7. Ředitelka školy informovala členy Školské rady o projektech Erasmus, stážích, profesním rozvoji a jazykových kurzech.
 8. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady o prezentaci školy na soutěžích a jednotlivém umístění
 9. Diskuse:
   • O pracovním oblečení žáků. Paní Bednáriková pochválila nové pracovní oblečení číšníků.
   • O pracovní obuvi.
   • O tetováni žáků.

Ředitelka školy zodpověděla dotazy členů Školské rady.

V Ostravě-Hrabůvce 28. 6. 2023, Zapsala: Mgr. Jana Hořáková

Zápis č. 43

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 29. 3. 2023. 

Přítomni: p. Šárka Bednáriková, Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová, Ing. Dagmar Žáčková 

Omluveni: p. Petr Hikl, p. Anne-Christine Trochut Průša 

Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS 

Program jednání:

 1. Ředitelka školy pomocí prezentace seznámila členy Školské rady s výsledky hospodaření za rok 2023 a poskytla informace o příspěvcích a dotacích MŠMT a zřizovatele, o počtu zaměstnanců a mzdách, nákladech v hlavní činnosti, vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti, stavu a vývoji peněžních fondů, celkovém výsledku hospodaření a pohledávkách a závazcích. 
 2. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s prezentací školy na veřejnosti v 1. pololetí školního roku 2022/2023. V četných odborných soutěžích se naší žáci umístili na předních místech. Škola se prezentovala jak v tištěných médiích a prezenčních akcích tak v on-line aktivitách. 
 3. Členové Školské rady byli informováni o výsledcích klasifikace za 1. pololetí školního roku 2022/2023 i o stavu žáků na konci tohoto období. 
 4. Ředitelka školy informovala přítomné o zapojení školy do projektových činností: Erasmus+, operační program J. A. Komenský, E Twinning, Fajné školní bistro, Fond Terezy Maxové, Krakovský Willy Wonka a projekt Face to face. 
 5. Organizační záležitosti a diskuse: 
  • Plánovaná rekonstrukce školy a domova mládeže bude zahájena začátkem školního roku 2023/2024. 
  • O zahraniční cestě koordinátorky E+ Mgr. Kulhánkové a p. ředitelky do Barcelony, která souvisela s prohlídkou dvou hotelů/pracovišť pro naše stážisty na jaře 2023. 
  • Ředitelka školy zodpověděla dotazy členů Školské rady. 

V Ostravě-Hrabůvce 30. 3. 2023
Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková 

Zápis č. 42

ze dne 11. 10. 2022.

Přítomni: Mgr. Jana Hořáková, Ing, Dagmar Žáčková, p. Petr Hikl, p. Anne-Christine Trochut Průša

Omluveni: p. Šárka Bednáriková, p. Irena Kadlecová

Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS

Program jednání:

1. Ředitelka školy seznámila členy Školské rady o výsledcích doplňkových voleb do Školské rady a představila novou členku p. Anne-Christine Trochut Průša.

2. Ředitelka školy pomocí prezentace seznámila členy Školské rady s dokumenty školy a Školské rady.

3. Ředitelka školy pomocí prezentace podrobně seznámila členy Školské rady s Výroční zprávou školy za školní rok 2021/20222 a ŠVP, přítomní členové Školské rady poté Výroční zprávu a schválili.

4. Členové Školské rady byli informování o stavu žáků k 30.9. 2022.

5. Členové Školské rady byli informování o plánu práce pro školní rok 2022/2023

6. Členové Školské rady byli seznámeni s personálními změnami, s prací školní asistentky a školní psycholožky.

7. Ředitelka školy informovala přítomné o plánované prezentaci školy na veřejnosti a zapojení školy do projektových činností: soutěže, dny otevřených dveří, výjezdy do zahraničí studentů i pedagogů, jazykové kurzy, Fajné školní bistro, vzdělávání pracovníků, výuka s odborníky.

8. Diskuse/dotazy:

– Jak prezentujeme školu na ZŠ.

– O zahraničních stážích a možnostech výjezdu do zahraničí.

– O referencích školy, nová členka byla mile překvapena, kolik toho děláme a jak jsme akční.

– O energiích a jejich úspoře.

– Ředitelka školy zodpověděla dotazy členů Školské rady.

 

V Ostravě-Hrabůvce 11.10. 2022, Zapsala: Mgr. Jana Hořáková

Zápis č. 41

ze zasedání Školské rady na SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, příspěvkové organizaci ze dne 21. 6. 2022.
Přítomni: p. Šárka Bednáriková, Mgr. Jana Hořáková, p. Irena Kadlecová Ing, Dagmar Žáčková
Omluveni: p. Petr Hikl, p. Jarmila Pavlíková
Hosté: Mgr. Ivana Matulová, ředitelka SŠSS
Program jednání:
1. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky maturitních a závěrečných zkoušek, Jaro
2022, zodpověděla dotazy členů školské rady.
2. Ředitelka školy seznámila členy školské rady s výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2022/23.
3. Ředitelka školy informovala podrobněji členy školské rady o připravovaných změnách ve školním
řádu pro školní rok 2022/2023.
4. Ředitelka školy vysvětlila členům školské rady změny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) dle
změn v rámcovém vzdělávacím programu, přítomní členové školské rady poté nové ŠVP, které
bude platné od září 2022 projednali a schválili.
5. Ředitelka školy informovala členy školské rady o zapojení školy do projektové činnosti ve 2. pololetí
školního roku 2021/2022.
6. Diskuse:
− vyhodnocení průběhu školního roku 2021/2022,
− vyhodnocení spolupráce školy se školskou radou ve školním roce 2021/2022,
− poděkování ředitelky školy členům školské rady za jejich práci ve školním roce
2021/2022.

V Ostravě-Hrabůvce 24. 6. 2022
Zapsala: Ing. Dagmar Žáčková