ochrana oznamovatelů

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace („dále jen Škola“), jako povinný subjekt ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie  (dále jen „Směrnice o ochraně oznamovatelů“), informuje o zavedení vnitřního oznamovacího systému pro oznamování protiprávního jednání a o ochraně těchto oznamovatelů ve Škole.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnění odhalování případného protiprávního jednání na pracovištích Školy, nebo protiprávního jednání odehrávajícího se při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti zaměstnanců Školy.

Oznámení se mají týkat jednání, které jeví znaky trestné činnosti, přestupků, protiprávního jednání, nebo protiprávního jednání proti Evropské unii.

Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti Směrnice o ochraně oznamovatele, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Škola vylučuje příjem oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů.

 • Oznamovatel má právo volby, jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém Školy, externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
 • Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení.
 • Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 • Ochranu nelze poskytovat oznamovatelům podávajícím vědomě nepravdivé oznámení.
 • Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 • Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob.
 • Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 • Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení a navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Další informace k ochraně oznamovatelů lze najít na specializovaném webu https://oznamovatel.justice.cz/.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele*;
 • oblast působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatelů;
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 • Ústně (osobně) v budově Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace na adrese Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis.
 • Písemně na adrese Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“.
 • Telefonicky na telefonní lince: +420 739 220 949, Po – Pá, 900–1300 hodin.
 • Elektronicky na e‑mailové adrese oznamovatel@ssss.cz.

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Střední školy společného stravování, příspěvkové organizace jsou stanoveny dvě příslušné osoby, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Markéta Střelcová
 2. Lenka Kniezková

* V případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby možno dodržet všechny povinnosti plynoucí ze směrnice o ochraně oznamovatele, tedy např. informovat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření.