Organizace výuky

SŠSSOznámení

Organizace výuky tlačítko
Potřebuješ si promluvit?
Školní psycholog je to pro tebe i po dobu uzavření školy!

Klikni na svého psychologa!!!

UPOZORNĚNÍ
Po dobu platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole neplatí pravidelné úřední hodiny. Žádáme Vás abyste při vyřizování svých požadavků upřednostnili elektronickou komunikaci. Potřebujete-li vystavit potvrzení, oslovte e-mailem příslušného pracovníka a ten Vám zašle potvrzení v elektronické podobě. Bude-li Vaše návštěva ve škole naprosto nevyhnutelná, sjednejte si, prosím, datum a čas schůzky s příslušný pracovníkem.

Milí žáci, vážení zákonní zástupci a rodiče, od 11. 5. 2020 je opět povolena osobní přítomnost žáků posledních ročníků středních škol v souvislosti s přípravou na maturitní nebo závěrečné zkoušky.

Vzdělávací aktivity budou probíhat dle stanoveného rozvrhu konzultací tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření. K tomu, aby byla opatření dodržována je však bezpodmínečně nutná i součinnost žáků, kteří se rozhodnou do vzdělávání ve škole zapojit. Níže proto uvádíme některá základní pravidla, jejichž respektování od žáků škola očekává:

 1. Při vstupu do školní budovy bude žákům bezkontaktním teploměrem zkontrolována tělesná teplota, žáci si dezinfikují si ruce a projdou přes dezinfekční rohož.
 2. Svrchní oděv si žáci budou s sebou brát do třídy, nebudou se přezouvat. Šatny budou uzavřeny.
 3. Bufet bude rovněž uzavřen.
 4. Vzdělávací aktivity budou probíhat v určených učebnách tak, aby skupiny žáků (maximálně 15 členné) mezi sebou nepřicházely do kontaktu. S výjimkou návštěvy toalety žáci určenou učebnu neopouštějí (ani o přestávkách).
 5. Každá skupina bude mít určené své vlastní toalety. Ve škole se budou žáci pohybovat výhradně v prostoru, který je určen skupině, do níž jsou zařazeni.
 6. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.
 7. Po příchodu do učebny si žáci opět dezinfikují ruce a předají vyučujícímu vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář prohlášení je možno stáhnout z webových stránek školy (www.ssss.cz).
 8. Se svolením vyučujícího a za dodržení vzdálenosti 2 metry od dalších osob ve třídě si mohou žáci roušku při pobytu ve třídě sundat. Takto odloženou roušku si uloží do sáčku.
 9. Po každém konzultačním bloku si žáci umyjí nebo vydezinfikují ruce.
 10. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Pokud je opakovaně nedodrží, může to být důvodem k vyřazení žáka z přípravy na maturitní nebo závěrečnou zkoušku.

Pro zajištění ochrany zdraví žáků budou dále realizovány tyto kroky:

 1. Všechny prostory, ve kterých bude žákům povolen pohyb, budou uklizeny a vydezinfikovány. Důraz přitom bude kladen zejména na dezinfekci míst, kterých by se žáci mohli dotýkat rukama.
 2. Všechny prostory, ve kterých bude žákům povolen pohyb, budou vybaveny mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky.
 3. Po příchodu žáků do školy budou dezinfikovány přístupové cesty ke třídám a odborným učebnám.
 4. Úklidový personál bude provádět každou hodinu dezinfekci klik, vypínačů, zábradlí, umyvadel, vodovodních baterií a toalet.
 5. Budou-li žáci pracovat v učebně výpočetní techniky, bude před jejich příchodem provedena dezinfekce myší a klávesnic.
 6. V přidělených učebnách se bude pravidelně, alespoň 1x za hodinu po dobu minimálně 5 minut větrat.
 7. Po odchodu žáků ze školy budou využívané prostory důkladně uklizeny, vydezinfikovány s důrazem na plochy, kterých se žáci dotýkají rukama, a bude provedeno vyvětrání po dobu minimálně 1 hodiny.
 8. Povolení vstupu se týká pouze žáků, nikoli osob, které je doprovázejí.
 9. Do školy nebude vpuštěna žádná osoba s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (např. zvýšená tělesná teplota, kašel náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest).
 10. Pokud se u žáka objeví některý z příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti, jeho zákonní zástupci budou ihned kontaktováni, aby žáka vyzvedli ze školy. Zletilý žák v co nejkratším možném čase školu opustí. Ostatní žáci budou přemístěni do jiné třídy a o situaci budou informováni jejich zákonní zástupci a spádová hygienická stanice.

Školní jídelna bude v provozu a oběd bude možno konzumovat ve stravovací části při dodržení hygienických pravidel.

Přeji všem pevné zdraví!
Mgr. Ivana Matulová, v. r.
ředitelka školy