Přijímací řízení na školní rok 2022/23


  Na maturitní obory

přijímáme na základě

 1. průměrného prospěchu na základní škole v 1. pololetí posledního ročníku. V případě, že uchazeč předloží vysvědčení za školní rok 2019/20, bude hodnocení 2. pololetí nahrazeno hodnocením 1. pololetí školního roku 2019/20.
 2. výsledku jednotné přijímací zkoušky (v případě, že počet přihlášek bude nižší nebo stejný než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nebude se jednotná přijímací zkouška konat) 

Jednotná přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z ČJ a M. Uchazeč obdrží od střední školy pozvánku k přijímací zkoušce.

Odkaz na stránky CERMAT – informace, cvičné testy

Jednotnou zkoušku v náhradním termínu může konat uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat.

  Na tříleté učební obory

přijímáme zájemce na základě jejich průměrného prospěchu na základní škole v

 • prvním pololetí předposledního ročníku (8. tř.),
 • prvním pololetí posledního ročníku (9. tř.).

 Co udělat po přijetí?

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ na studijním oddělení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce ve škole.

Úřední hodiny studijního oddělení – zde
Uchazeči o dálkové studium a nástavbové studium potvrdí svůj nástup napsáním e-mailu na adresu: studijni@ssss.cz

Co udělat po nepřijetí?

Nepřijatý uchazeč nemusí propadat panice, ne všichni uchazeči přijatí v prvním kole odevzdají zápisový lístek. V takovém případě vyhlašuje na volná místa škola druhé kolo (případně i třetí kolo) přijímacího řízení. Uchazeč si znovu podá přihlášku na naši školu. Informace o vyhlášení dalších kol a termíny jsou aktuálně zveřejňovány zde na této stránce. Proto sledujte náš web.

Název oboru
Studium
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provoz
4leté denní
Výuční list ve 3. roč.
Maturita ve 4. roč.
Služby cestovního ruchu
4leté denní
Maturita
Kuchař-číšník
3leté denní
Výuční list
Kuchař
3leté denní
Výuční list
Číšník
3leté denní
Výuční list
Cukrář
3leté denní
Výuční list
Podnikání
2leté denní
Maturita
Podnikání
3leté dálkové
Maturita
Kuchař
3leté dálkové
Výuční list
Číšník
3leté dálkové
Výuční list

Potvrzení lékaře
Uchazeči o všechny obory musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
NEPLATÍ PRO OBOR 65-42-M/02 Cestovní ruch (ŠVP Služby cestovního ruchu).

 

Důležité termíny přehledně

01.03.2022

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12.04.2022

první termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

13.04.2022

druhý termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

22.04.2022

datum přijímacího řízení pro učební obory

  Podmínky přijetí

 1. Splnění všech kritérií  přijímacího řízení stanovených školou.
 2. Řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška ke studiu s přiloženými potřebnými doklady:
  • Úředně ověřené kopie vysvědčení za  poslední dva roky studia na ZŠ. Žáci navštěvující ZŠ si nechají ve své škole ověřit klasifikaci z příslušných ročníků uvedenou na přihlášce v ZŠ (razítko a podpis).
  • Doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. (Lékařský posudek nepožadujeme u oboru Služby cestovního ruchu 65-42-M/02).
  • Doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona.
  • Doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích.
 • Přihlášku je nutno doručit nejpozději do 1. března buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou. Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici níže.

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Kliknutím na odkaz si stáhnete níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout (přihlášky mají 2 strany, tiskněte oboustranně). Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR).

Doplňující informace k přihláškám na nástavbu denní i dálkovou

Uchazeč odevzdává:1) přihlášku a ověřené kopie vysvědčení za 2.–3. ročník střední školy oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšníknebo2) přihlášku a na ní bude potvrzený prospěch ze SŠ – zde prosím, vždy zkontrolujte, že se jedná o prospěch za 1. pololetí posledního ročníku SŠ + 2. pololetí předposledního ročníku SŠ.

V případě, že uchazeč předloží vysvědčení za školní rok 2019/20, bude hodnocení 2. pololetí nahrazeno hodnocením 1. pololetí školního roku 2019/20.

  Jaký kód a název ŠVP vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
RVP
Kód
Kuchař
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Služby cestovního ruchu
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Podnikání
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51
Hotelový a restaurační provoz/Kuchař-číšník
GASTRONOMIE
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-41-L/01
65-51-H/01

  Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

 • uzavřené i otevřené úlohy
 • hodnotí se i odpovědi celou větou
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

 • uzavřené i otevřené otázky
 • hodnotí se i postup řešení
 • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

 • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky jako kalkulačka nebo Pravidla českého pravopisu

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz

 +420 739 411 948