Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Důležité termíny přehledně

01.03.2023

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

13.04.2023

první termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

14.04.2023

druhý termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

24.04.2023

datum přijímacího řízení pro učební obory


  Na maturitní obory

uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, probíhající formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Ke zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech:

 • v prvním termínu ve škole, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě,
 • v druhém termínu ve škole, kterou uvedl v přihlášce na druhém místě.
Jak zatočit se stresem u přijímaček — centrum Locika

  Na tříleté učební obory

přijímáme zájemce na základě jejich průměrného prospěchu na základní škole v

 • druhém pololetí předposledního ročníku (8. tř.),
 • prvním pololetí posledního ročníku (9. tř.).

 Co udělat po přijetí?

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ na studijním oddělení školy denně od 7:30 do 15:30 (ve středu do 17 hodin) nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce ve škole.

Uchazeči o dálkové studium a nástavbové studium potvrdí svůj nástup napsáním e-mailu na adresu: studijni@ssss.cz

Co udělat po nepřijetí?

Nepřijatý uchazeč nemusí propadat panice, ne všichni uchazeči přijatí v prvním kole odevzdají zápisový lístek. V takovém případě vyhlašuje na volná místa škola druhé kolo (případně i třetí kolo) přijímacího řízení. Uchazeč si znovu podá přihlášku na naši školu. Informace o vyhlášení dalších kol a termíny jsou aktuálně zveřejňovány zde na této stránce. Proto sledujte náš web.

Název oboru
Studium
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provoz
4leté denní
Výuční list ve 3. roč.
Maturita ve 4. roč.
Služby cestovního ruchu
4leté denní
Maturita
Kuchař-číšník
3leté denní
Výuční list
Kuchař
3leté denní
Výuční list
Číšník
3leté denní
Výuční list
Cukrář
3leté denní
Výuční list
Podnikání
2leté denní
Maturita
Podnikání
3leté dálkové
Maturita
Kuchař
3leté dálkové
Výuční list
Číšník
3leté dálkové
Výuční list

Potvrzení lékaře
Uchazeči o gastronomické obory (mimo obory SCR a Podnikání ) musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Časový harmonogram zkoušek

Uchazeči se dostaví v 8 hodin do budovy školy.
Matematika – začátek administrace zkoušky v učebně v 8:30
Český jazyk a literatura – začátek administrace zkoušky v učebně v 10:50

O navýšení časového limitu na vykonání zkoušky, případně o úpravě dalších podmínek jednotné zkoušky, rozhoduje ředitel školy na základě platného doporučení školského poradenského zařízení, zejména v souladu s § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  Podmínky přijetí

Přihlášku podat nejpozději do 1. března buď osobně na sekretariátu školy, nebo poštou. Uchazeči o gastronomické obory musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor Služby cestovního ruchu 65-42-M/02 a Podnikání 64-41-L/51).

K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady:

 • Vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich úředně ověřené kopie). Žáci navštěvující ZŠ si nechají ověřit klasifikaci z příslušných ročníků uvedenou na přihlášce v ZŠ (razítko a podpis).
 • Doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšné absolvování přijímacího řízení dle stanovených kritérií uvedených níže.

 Získání zápisového lístku

 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března; v ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Na tiskopisu zápisového lístku se uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ; platnost zápisového lístku je na jeden školní rok.
 • Na nástavbové studium a dálkovou formu vzdělávání se zápisové lístky nevztahují.
 • V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku ten orgán, který lístek vydal, na základě písemné žádosti vydá náhradní zápisový lístek; součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole – součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je i podpis nezletilého uchazeče.

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
RVP
Kód
Kuchař
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Služby cestovního ruchu
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Podnikání
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51
Hotelový a restaurační provoz/Kuchař-číšník
GASTRONOMIE
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-41-L/01
65-51-H/01

  Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

 • uzavřené i otevřené úlohy
 • hodnotí se i odpovědi celou větou
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

 • uzavřené i otevřené otázky
 • hodnotí se i postup řešení
 • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

 • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky jako kalkulačka nebo Pravidla českého pravopisu

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

studijni@ssss.cz

+420 739 411 948

  +420 597 578 791