Přijímací řízení na školní rok 2021/22


  Na maturitní obory

přijímáme na základě

 1. průměrného prospěchu na základní škole v 1. pololetí posledního ročníku
 2. výsledku jednotné přijímací zkoušky (do přijímacího řízení se započítává ten lepší výsledek z obou termínů)

Jednotná přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z ČJ a M dne 8. 6. 2020. Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce od střední školy, kterou v přihlášce uvedl na prvním místě.

Náhradní termín jednotné zkoušky se uskuteční 23. 6. 2020. Jednotnou zkoušku v náhradním termínu může konat uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat.

  Na tříleté učební obory

přijímáme zájemce na základě jejich průměrného prospěchu na základní škole v

 • druhém pololetí předposledního ročníku (8. tř.),
 • prvním pololetí posledního ročníku (9. tř.).

 Co udělat po přijetí?

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ na studijním oddělení nejpozději do do 23.06.2020. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce ve škole. Úřední hodiny studijního oddělení – zde
Uchazeči o dálkové studium a nástavbové studium potvrdí svůj nástup napsáním e-mailu na adresu: studijni@ssss.cz

Co udělat po nepřijetí?

Nepřijatý uchazeč nemusí propadat panice, ne všichni uchazeči přijatí v prvním kole odevzdají zápisový lístek. V takovém případě vyhlašuje na volná místa škola druhé kolo (případně i třetí kolo) přijímacího řízení. Uchazeč si znovu podá přihlášku na naši školu. Informace o vyhlášení dalších kol a termíny jsou aktuálně zveřejňovány zde na této stránce. Proto sledujte náš web.

Název oboru
Studium
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provoz
4leté denní
Výuční list i maturita
Služby cestovního ruchu
4leté denní
Maturita
Kuchař-číšník
3leté denní
Výuční list
Kuchař
3leté denní
Výuční list
Číšník
3leté denní
Výuční list
Cukrář
3leté denní
Výuční list
Management v gastronomii
2leté denní
Maturita
Management v gastronomii
3leté dálkové
Maturita
Kuchař
3leté dálkové
Výuční list
Číšník
3leté dálkové
Výuční list

Potvrzení lékaře
Uchazeči o všechny obory musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
NEPLATÍ PRO OBOR 65-42-M/02 Cestovní ruch (ŠVP Služby cestovního ruchu).

 

Důležité termíny přehledně

01.03.2021

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

duben 2021

první termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

duben 2021

náhradní termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

duben 2021

datum přijímacího řízení pro učební obory

  Podmínky přijetí

 1. Splnění všech kritérií  přijímacího řízení stanovených školou.
 2. Řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška ke studiu s přiloženými potřebnými doklady:
  • Úředně ověřené kopie vysvědčení za  poslední dva roky studia na ZŠ. Žáci navštěvující ZŠ si nechají ve své škole ověřit klasifikaci z příslušných ročníků uvedenou na přihlášce v ZŠ (razítko a podpis).
  • Doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. (Lékařský posudek nepožadujeme u oboru Služby cestovního ruchu 65-42-M/02).
  • Doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona.
  • Doklady o výsledcích ve vědomostních nebo odborných soutěžích.
 • Přihlášku je nutno doručit nejpozději do 1. března buď osobně na sekretariát školy, nebo poštou. Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici níže.

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Kliknutím na odkaz si stáhnete níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout (přihlášky mají 2 strany, tiskněte oboustranně). Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR).

  Jaký kód a název ŠVP vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
 
RVP
Kód
Kuchař
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
Učební obor
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Hotelový a restaurační provoz
Maturitní a učební obor
GASTRONOMIE
65-41-L/01
Služby cestovního ruchu
Maturitní obor
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Management v gastronomii
Maturitní obor
GASTRONOMIE
65-41-L/51

  Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

 • uzavřené i otevřené úlohy
 • hodnotí se i odpovědi celou větou
 • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

 • uzavřené i otevřené otázky
 • hodnotí se i postup řešení
 • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

 • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky jako kalkulačka nebo Pravidla českého pravopisu

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz

 +420 739 411 948