Název projektu:

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Žadatel:

Moravskoslezský kraj

Realizace projektu

01.10.2016—30.09.2019

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

1. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání

 • doučování v neformálních klubech
 • kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)

KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť

 • odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
 • pilotní ověření pozice koordinátor inkluze

KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání

 • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
 • informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
 • podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami

KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání – povinné aktivity

 • DVPP
 • podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání

KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání – volitelné aktivity

 • DVPP
 • sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
 • vzájemné návštěvy na školách

KA 7: Řízení projektu

Partneři:

 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Společně-Jekhetane, o.p.s.
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
 • Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Kapitána Jasioka, Havířov – Prostřední Suchá, příspěvková organizace
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity realizuje žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Přispěním všech aktérů, kteří se podílejí na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Pozornost je věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak i vnějším subjektům participujícím v procesu počátečního vzdělávání (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).