Veronika Balážová

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 7. 11. 2022 uložena písemnost, č.j. SŠSS/02938/2022 pro Veroniku Balážovou, zákonné zástupkyni žákyně Denisy Balážové, třídy CU1, oboru 29 -54-H/01 Cukrář, ŠVP Cukrář, bytem Sirotčí 765/45a, 703 00 Ostrava.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na výše uvedenou adresu.

Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně na studijním oddělení. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.