Střední škola společného stravování se zapojila do programu Školy pro udržitelný život, jehož cílem je podpořit školní kolektivy v aktivitách přispívajících ke zlepšení životního prostředí a kvality života ve svém okolí.

Do programu Mladí ladí D-DUR, podpořeného také z programu Erasmus+, se zapojí žáci 1. ročníku učebního oboru Cukrář.

Škola je zapojena do projektu „Mladí ladí D-DUR (demokratický dialog o udržitelném rozvoji)“, podpořeném z programu ERASMUS+, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s..

Hlavním cílem projektu je umožnit skupinám mladých lidí navázání demokratického dialogu s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby díky tomuto dialogu spolupracovali při řešení zásadních otázek udržitelného rozvoje obce – vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu jako prvního kroku k naplnění této vize.

Dílčími cíli pak jsou:

  • Realizací třídenního pobytu podpořit mladé před vstupem do demokratického dialogu.
  • Prostřednictvím dialogu mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí, dalšími odborníky a komunitou vytvořit v několika obcích vizi obce a uskutečnit konkrétní projekty, které k ní přispějí.
  • Umožnit mladým sdílet své zkušenosti s demokratickým dialogem, tvorbou vize a realizací praktického místního projektu s dalšími mladými lidmi a zainteresovanými osobami.

Ve dnech 5.–7. 12. 2018 se třída CU1 zúčastnila pobytu v Horním Maršově, kde ve středisku ekologické výchovy SEVER realizovala činnosti v rámci projektu Mladí ladí D-Dur. Celý program byl nabitý aktivitami směřujících k pochopení pojmu udržitelnost, komunita, dialog. To jsou klíčové úkoly projektu Mladí ladí D-Dur tj. demokratický dialog k udržitelnému rozvoji.

Skupinu tvořilo 17 žákyň v doprovodu třídní učitelky Kateřina Salamonové. Program byl rozdělen do tří částí:

V úvodu se třída představila a seznámila lektory se svou dosavadní činností v rámci projektu pomocí prezentace, kterou si předem připravila. Žáci prezentovali ve skupinách jednotlivé již realizované aktivity.

Následovala půldenní simulační hra, která se žákům velice líbila a vyzkoušeli si při ni svého podnikatelského ducha. Téma rybaření je zavedlo na okraj moře, úkolem bylo lovit s co největším ziskem. Byl to velký boj mezi jednotlivými rybářskými společnostmi. Bohužel, ryby po 8 kolem – letech – byly vyloveny a kapacita moře vyčerpána. Jak tedy měli společnosti postupovat, aby jejich podnikání bylo udržitelné? Na tuto i další otázky se snažili žáci odpovědět.

V druhé části dne se pak pokusili zjistit udržitelnost obce Horní Maršov v reálných podmínkách.  Jednotlivé skupiny hledali přímo v terénu odpovědi z různých oblastí např. komunikace vedení obce s veřejností, možnosti trávení volného času všech věkových skupin obyvatel, dopravní infrastruktura a dostupnost Maršova hromadnou dopravou, možnosti obyvatel zajistit nákup potravin, bezpečnost na ulicích, ochrana přírody, informovanost veřejnosti o konání kulturních akcích, péče o kulturní dědictví obce atd. Svá zjištění žáci následně prezentovali a případně navrhovali možnosti řešení a zlepšení dosavadního stavu.

Třetí část pobytu dala třídě možnost přenést udržitelnost do okolí naší školy. Žáci na základě předchozího mapování uvedli, co o lokalitě již ví a co chtějí ještě vědět, která oblast udržitelnosti je pro ně podstatná.

V čase mezi hlavními bloky byly pro žáky organizovány krátké hry v budově i venku, divadelní představení, ve kterém si sami zahráli a mnohé další činnosti.

Pobyt se třídě líbil. Jak sami říkali, poznali nová místa, ochutnali regionální kuchyni, byli na čistém vzduchu a především měli možnost trávit delší čas v třídním kolektivu.