Podoba maturitních zkoušek

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Jarní období 2020 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

  • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
  • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
  • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
  • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 18. 12. 2019.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2020.

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

  • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

pro třídu HRP4 se skládá ze 2 povinných zkoušek

  • praktická zkouška z odborného výcviku a odborných předmětů (vypracování písemného podkladu a realizace slavnostní hostiny, ústní zkouška z předmětů Hotelový a restaurační provoz)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata maturitních prací


  Maturitní kalendář

PČMZ – praktická zkouška 26. – 28. 5. 2020 třída HRP4

Didaktické testy:

1. 6. 2020 M, AJ

2. 6. 2020 ČJL, NJ

Ústní část SČMZ a PČMZ

10.–11. 6. 2020 třídy DM3 a HRP4

12. a 15. 6. 2020 třída NS2

19.–23. 6. 2020 třída SCR4